Профил - Софт ООД
Този продукт е създаден и оптимизиран за използване от фирми с по-сложна организационна
структура / напр. хотели с няколко дейности и обекти /. Разбира се може да се използва във всяка
организация с необходимост от двустранно счетоводство, като се направят необходимите настройки
на аналитичните нива в сметкоплана и приключвателните операции. Съставен е от няколко модула -
„Счетоводство”, „Дълготрайни активи”, „Склад материали”, „Каса” / лева и валута / и „Анализ разходи”,
като в първия модул се осчетоводяват автоматично данните от останалите.

Основните предимства на тази програма са :

- едновременна и независима работа в различни отчетни периоди - изтриване, добавяне или промяна
на всяка счетоводна операция
- възможност за създаване и последващо използване на шаблони на по-сложни счетоводни записи
- автоматично изчисляване и осчетоводяване на различните ДДС ставки и попълване на ДДС
дневниците.
- автоматично приключване на разходите от гр.60, изчисляване на проценти за разпределение по
избран критерии на разходите на обслужващите звена, приключване на разходи от гр.61 както и на
резултата /раздел 7/.
- автоматично изчисляване на аналитичните салда на избрана сметка и прехвърляне като начални
годишни в следващия период.
- пълна визуализация на всички въведени данни в различни подредби по сметки и аналитични
признаци.
- възможност за работа с повече от една фирма

Галерия
Демо версия
Наш клиент
Ръководство за потребителя
1.

Счетоводен софтуер

-

ACProfile

Софтуер за счетоводство, хотел, ресторант, аптеки ....

Контакти
Ценова листа
Продукти и услуги
Новости
Начало